Hur (och när) strängläggningen ska ske för att få bästa fodret

Jessica Williamson, Foderpecialist, AGCO

Under processen att producera grovfoder, finns det några tillvägagångssätt som kan ha stor effekt på foderkvaliteten vid utfodringen. Strängläggningen kan vara den mest kritiska att identifiera och korrekt tillvägagångssätt bidrar till att bibehålla tillgängliga näringsämnen i grödan och miska foderspill.

Typ av strängläggare påverkar foderkvaliteten

Aska är ett mått på den oorganiska delen som finns i växten.  I fodret kommer askan från två källor: internt (mineraler som t.ex. kalcium, magnesium, kalium och fosfor) och externt (smuts, damm, etc.). Det genomsnittliga interna innehållet av aska hos alfalfa är ungefär 8% och hos vallgräs omkring 6%.

Dessa inre askhalter är fördelaktiga för grödans tillväxt och för de mineraliska delarna av djurfoder, men ytterligare askinnehåll utöver de interna mängderna är negativt korrelerade med smältbar energi i fodret. Askhalten i ett prov kan variera från 5-20 %, så det finns vanligtvis ett stort intervall, men det är oftast ett intervall på 9-11 %.

Aska har ett 1:1 deplacement med energiinnehållet i fodret. Så varje 1% ökning av askinnehållet resulterar i en 1% minskning av den totala mängden smältbara näringsämnen (TDN). Detta reducerar fodrets smältbarhet och som följd en reducering i djurets prestanda. Ju lägre TDN hos fodret, desto lägre nettoenergi för laktation (NEL) eller nettoenergi för tillväxt (NEG), vilket reducerar laktation och tillväxt hos idisslare.

I en studie utförd i Wisconsin, Pennsylvania och Minnesota analyserades fyra olika typer av strängläggare — fingerhjulsräfsa, rotorsträngläggare, gaffelsidräfsa och pickupsträngläggare — för att fastställa effekterna hos olika typer av strängläggare gällande foderkvaliteten. Som visas i tabellen nedan har foder som strängats med en pickupsträngläggare lägst innehåll av aska jämfört med andra strängläggare, och en sträng strängad med en fingerhjulsräfsa hade högst innehåll av aska.

 

Tabell 1, Askinnehåll i renbestånd av alfalfa (bestånd), som slagits (slåtter), stänglagts (strängning) och pressats eller hackats (pressning) vid första- och andraskörd i Minnesota, Pennsylvania och Wisconsin under 2015, Grödan stänglades med en pickupsträngläggare (pickup), rotorströngläggare (rotor), gaffelsidräfsa (gaffelsid) eller fingerhjulsräfsa (fingerhjul)

                                       Bestånd Slåtter Strängning Pressning Bestånd Slåtter Strängning Pressning
Första skörd Andra skörd
Minnesota Pickup 11.2 12.8 11.1b 11.4b  9.6  10.6 10.5b 11.3
Rotor 13.6a 13.0ab 12.5ab 12.4
Gaffelsid 13.5a 13.2ab 13.6a 12.4
Fingerhjul 15.3a 14.6a 13.8a 12.9
Pennsylvania Pickup 9.8 10.2 9.8b 9.8b 10.5 11.0 9.7ab 9.9
Rotor 9.9b 10.5ab 9.9ab 10.0
Gaffelsid 9.5b 9.8b 9.5b 10.2
Fingerhjul 10.6a 11.1a 10.0a 10.3
Wisconsin Pickup 9.4 9.4 9.0 9.2 10.4 10.9 9.9ab 9.8ab
Rotor 9.7 9.3 10.0ab 9.7ab
Gaffelsid 9.1 9.0 9.8b 9.5b
Fingerhjul 10.3 9.5 10.5a 10.3a


a-b
 inom varje kolumn, plats och slåtter, betyder utan en gemensam utmärkande skillnad. Ingen påvisad olikhet ingen skillnad observerades. 

 Värden representerar medelvärdet av prover (n=16) som samlats in över fältet.

 

Innehållet av aska lägger till vikt för fodret men bidrar inte med någon näringsenergi i fodret. Oavsett om du producerar ditt eget foder eller köper det, så är ett lägre innehåll av aska till din fördel.

Korrekt inställd räfshöjd kan även minska jordinblandning, vilket också reducerar asknivån. Strängläggare som har pinnar som går i marken lyfter upp jord från marken och blandar in det i fodret. Justera räfshöjden på en plan del av fältet och försäkra dig om att räfsfingrarna är gott och väl över markytan, men inte högre än stubbhöjden från den slagna grödan.

Stränglägg vid korrekt torrsubstans för att undvika bladspill

Oavsett sort av vallgröda, bidrar bladmassan mest till de lättsmälta näringsämnena och är majoriteten av fodervärdet i alfalfa eller vallgräs. Enligt en publikation från Dr. Dan Undersander, har bladen 2-3 gånger mer  proteininnehåll än stjälken, och bladmassan hos alfalfa står för upp till 70% av dess relativa foderkvalitet (RFQ). Dessutom, fibermängden (NDF) hos bladen är mer lättsmält än stjälkens NDF. Att bibehålla bladen på fodret under strängläggningen är avgörande för att bevara foderkvaliteten.

Strängläggning efter att grödan torkat ner för mycket kan orsaka att räfspinnarna slår av bladen från stjälken, vilket dramatiskt reducerar förhållandendet mellan bladmassa och stjälk, som orsakar en rejäl minskning av foderkvaliteten. Gröda som är för torr slås sönder av räfspinnarna och orsakar att den mest näringsrika delen av plantan (bladen) separerar från stjälken, vilket reducerar torrsubstansen och näringsvärdet i fodret.

Grödan ska inte strängläggas med en högre torrsubstans (TS) än 65%. En studie gjord av Pitt (1990) (figur 2, gällande ‘Hantering av bevattnad Alfalfa i medelhavsområdet och ökenzoner, kapitel 14: Skörd, Efterbehandling, och Konservering av Alfalfa’) visar att ju torrare stränglagt foder desto högre bladspill inträffade.

Vid besluten när man ska stränglägga måste balansen mellan grödans torrsubstans och torktid tas i beaktning. Om grödan strängläggs för tidigt och torrsubstansen är för låg, kommer den inte att torka jämnt, vilket potentiellt kan orsaka värmebildning i balarna, och större andningsförluster (sockerreducering) kommer att ske medan grödan ligger i sträng. Men å andra sidan, om du väntar för länge och grödan är för torr (<65% TS), kommer det att ske ett stort bladspill och foderkvaliteten minskar drastiskt. Att sikta på en torrsubstans på mellan 60-65% vid strängläggning ger dig den bästa balansen mellan rätt torrsubstans för kontenuerlig förtorkning och bevaring av foderkvaliteten.

.

Korrekt tillvägagångssätt vid enilageproduktion

Tillvägagångssätt Anledning                    Fördelar                                
 • Minimera torktiden.
 • Reducera andningen.
 • Minskad närings- och energiförlust. 
 • Mer socker för enslileringsprocessen.
 • Lägre pH i ensilaget.
 • Hacka till korrekt NS1
 • Fyll silon snabbt.
 • Packa ordentligt.
 • Täta silon noggrant.
 • Minimera exponeringen för syre.
 • Minskad närings- och energiförlust.
 • Mer socker för enslileringsprocessen.
 • Minskad silotemperatur.
 • Mindre värmeskador (bränning).
 • Snabbare pH-sänkning.
 • Mer omfattande pH-sänkning.
 • Bättre aerob stabilitet. 
 • Mindre risk av listeria.
 • Mindre proteinsolubilisering.
 • Ensilera vid 30%-50% torrsubstans.
 • Optimering av ensileringsprocessen..
 • Minskad närings- och energiförlust. 
 • Korrekt siloteperatur.
 • Mindre värmeskador (bränning).
 • Kontroll över klostridier.
 • Förhindrar utsläpp.
 • Lämna silon förseglad i minst 14 dagar.
 • Tillåt komplett ensilering?
 • ²Lägre pH i ensilaget.
 • Mer ensileringssyror. Bättre aerob stabilitet. Mindre risk för listeria.
 • Ta endast 5-15 cm/dag.
 • Håll en slät yta.
 • Ligg före foderförsämring.
 • Begränsa försämring från syre.
 • Kassera försämrat/dåligt foder.
 • Minimerar djurhälsoproblem.
 • Förhindra allvarlig förgiftning, mykotiska infektioner.
 • Förhindra listerios, klostridiumgifter.

Figure 1. Korrekt tillvägagångssätt vid enilageproduktion (PITT, 1990)

1NS är nominell snittlängd

 

Undvik att lämna materialspill på fältet

En väl underhållen strängläggare med korrekt inställning spelar en stor roll gällande minskning av materialspill. Som sagts tidigare, foderkvaliteten bevaras när strängläggaren är korrekt inställd så att jordinblandningen minskas. Men tillsammans med foderkvaliteten kan även avkastningen bevaras. Strängläggare som är inställd för högt över stubbhöjden kan lämna kvar material liggande på fältet, vilket kan minska den totala fodermängden.

Att synkronisera kraftuttagsvarvet med körhastigheten vid stängläggningen gör att grödan skonsamt lyfts upp och formar en sträng. Stor förlust av bladmassa kan fås om kraftuttagsvarvet är för högt och grödan bearbetas för aggressivt av räfspinnarna när strängen formas.

Vid strängläggning är det viktigt att inte forma en sträng som är bredare än pickupen på pressen. En sträng som är bredare än pressens pickup kan orsaka att mellan 5-10% av det förtorkade materialet lämnas kvar på fältet efter pressen — detta är näring och pengar som lämnas på fältet! Materialsträngarna ska göras så långa som möjligt. Vid pressning sker spill av det förtorkade materialet vid svängar eller tomkörning med pressen. Att göra strängarna så långa som möjligt eliminerar behovet av hela tiden behöva svänga in i nya strängar med pressen, som då inte matar in något material.

Massey Ferguson har strängläggare för alla behov! Vår RK-serie har en arbetsbredd på mellan 3,40 till 14 m med en robust konstruktion och skonsam bearbetning! CamControl för varje rotor förhindrar oavsiktlig åverkan på materialsträngen. Bästa strängläggningskvalitet uppnås med tangentiell placering av rotorarmarna, vilka skapar en idealisk sträng. Ta reda på mer om vår omfattande modellserie av strängläggare här.

 

Om Jessica Williamson

Dr. Jessica Williamson är foderspecialist hos AGCO. Jessica’s expertis ligger på foderkvalitet, hantering och produktion, samt näring för idisslare och interaktionen mellan växter och djur. Jessica ansvarar för att planera och genomföra fälttester på vallskördeutrustning; utbilda AGCO:s personal och kunder i foderhantering, produktion och djurfoder; och arbeta med Green Harvest-teamet med pågående foderprojekt.

 

Jessica har en kandidatexamen i djurvetenskap från Morehead State University (Morehead, Ky.); en magisterexamen i djurvetenskap (idisslares näring) från University of Arkansas (Fayetteville, Ark.); och en Ph.D. inom växt- och markvetenskap (foderagronomi) från University of Kentucky (Lexington, Ky.). Jessica kommer ursprungligen från en ko-kalvverksamhet i västra Maryland.

Hitta en återförsäljare