Έλεγχος τμημάτων MF Section Control

Με τον πλήρως αυτόματο έλεγχο τμημάτων για εργαλεία ISOBUS, οι χειριστές μπορούν να σπέρνουν, να σκορπίζουν λίπασμα ή να ψεκάζουν φυτοφάρμακα χωρίς διπλοπεράσματα. Αυτό εμποδίζει τη διπλή δόση σε ορισμένα σημεία και περιοχές που βρίσκονται έξω από τα όρια του χωραφιού. Με τη βοήθεια του απλού και εύχρηστου βοηθού ελέγχου τμημάτων (Section Control), οι χειριστές μπορούν να ρυθμίσουν γρήγορα και εύκολα τις τιμές για κάθε εργαλείο. Το σύστημα χρησιμοποιεί το GPS του ελκυστήρα για αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση μεμονωμένων τμημάτων σε περιοχές που έχουν ήδη καλυφθεί, γεγονός που οδηγεί αυτομάτως σε οικονομική εφαρμογή και βελτιωμένες στρεμματικές αποδόσεις.

Η μεταφορά δεδομένων σχετικά με τον έλεγχο τμημάτων με το TaskDoc Pro επιτρέπει τώρα έλεγχο του ρυθμού εφαρμογής, με βάση τις ανάγκες του εδάφους ή των φυτών και συνεπώς εξοικονομεί έξοδα που σχετίζονται με τις εισροές στο χωράφι. Οι ατομικές απαιτήσεις για σπόρους, λιπάσματα και φυτοφάρμακα παρουσιάζονται στους χάρτες εφαρμογής. Κατόπιν ανακαλούνται από τη μνήμη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και εκτελούνται αυτομάτως. Το μεγάλο πλεονέκτημα: οι λειτουργικές εισροές (δηλ. τι, πόσο και πού μπαίνει στο χωράφι) μπορούν να οριστούν και να προγραμματιστούν με τη βοήθεια της βάσης δεδομένων και κατόπιν να εφαρμοστούν με μεγάλη ακρίβεια. Παραδείγματος χάριν, μπορείτε να προσαρμόσετε την εφαρμογή χημικών ή λιπασμάτων σε περιοχές όπως απαιτείται, μειώνοντας το κόστος εισροών και ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τις στρεμματικές αποδόσεις.

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο