Born to Farm

WARUNKI I POSTANOWIENIA  | Trelleborg Quiz

Organizowany od 20 sierpnia 2021 r. do 3 września 2021 r.

Organizator: MASSEY FERGUSON — marka koncernu AGCO

 

Artykuł 1 — Ogólne informacje organizacyjne 

Dział marketingu MASSEY FERGUSON EME koncernu AGCO SAS, z siedzibą przy 41 Blaise Pascal Avenue w Beauvais, organizuje w okresie od 20 sierpnia do 3 września 2021 roku włącznie konkurs „Trelleborg Quiz”, który jest bezpłatny, niezobowiązujący i przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych.  

Regulamin konkursu przedstawiono w następujących witrynach internetowych:  

 

Artykuł 2 — Zasięg — Zakres terytorialny 

Do udziału kwalifikują się wyłącznie uczestnicy z krajów Europy i Bliskiego Wschodu (z wyłączeniem krajów objętych sankcjami handlowymi). 

W konkursie mogą brać udział wyłącznie rolnicy i firmy z branży rolniczej.  

Osoby wyłączone z udziału: 

 • Wszystkie osoby poniżej 18 roku życia  
 • Pracownicy grupy AGCO i ich rodziny  
 • Dealerzy i dystrybutorzy produktów oraz usług AGCO 
 • Pracownicy firm powiązanych z AGCO 
 • Agencje i dostawcy zatrudnieni przez AGCO oraz krewni takich pracowników  
 • Dziennikarze zaproszeni przez MASSEY FERGUSON do udziału w wydarzeniu 

Dozwolone jest tylko jedno uczestnictwo na osobę, na gospodarstwo domowe i podmiot rolniczy, to samo nazwisko, to samo imię, ten sam adres, ten sam numer telefonu i ten sam adres e-mail. 

Udział w konkursie jest ściśle indywidualny.

Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wszelkich stosownych kontroli, wedle własnego uznania. 

 

Artykuł 3 — Warunki uczestnictwa 

Każdy uczestnik, który chce potwierdzić swój udział w konkursie, musi udzielić prawidłowej odpowiedzi na pytanie zamieszczone w quizie w serwisie Facebook.

Spośród autorów prawidłowych odpowiedzi zostanie wyłoniony jeden zwycięzca. 

Uczestnicząc w programie, uczestnik wyraża wyraźną zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych, które zostały uzyskane w ramach kontaktu przez AGCO SAS za pośrednictwem serwisu Facebook lub w inny sposób (e-mail, telefon itp.). 

 

Artykuł 4 — Wyłonienie zwycięzców 

Losowanie odbędzie się między 6 września a 6 października 2021 r. w siedzibie AGCO SAS — Dział marketingu EME, Massey Ferguson, w Beauvais, Francja. 

Dział Marketingu Massey Ferguson EME w Beauvais przeprowadzi to losowanie za zamkniętymi drzwiami.  

Przesyłka z zestawami nagród zostanie dostarczona po tym terminie, z opóźnieniem zależnym od sytuacji pandemicznej Covid.  

 

Artykuł 5 — Nagroda 

Konkurs Trelleborg Quiz daje możliwość wygrania jednej nagrody

 1. Zestaw Trelleborg TLC Plus  
  Trelleborg TLC Plus to zaawansowany, wykorzystujący czujniki system monitorowania, który mierzy ciśnienie w oponach i zaleca pompowanie ich do ciśnienia zgodnego z konfiguracją maszyny i różnych operacji rolniczych. 

  Wartość zestawu: 399 EUR.

Wyłonienie zwycięzcy w drodze losowania i zgodnie z procedurami uczestnictwa określonymi w niniejszych warunkach pozwoli jednemu zwycięzcy zdobyć zestaw nagród Trelleborg TLC Plus. 

AGCO SAS skontaktuje się ze zwycięzcą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób w celu uzyskania informacji wymaganych do dostarczenia nagrody. 

Nazwisko zwycięzcy zostanie ogłoszone na profilu Massey Ferguson w serwisie Facebook, a także w witrynach internetowych wspomagających komunikację cyfrową i drukowaną. 

Nagrody są niezbywalne i nie można ich przekazać dalej.

Nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek sporów ani być przedmiotem wymiany lub zrzeczenia się ich całkowitej bądź częściowej wartości w gotówce.

 

Artykuł 6 — Wycofanie nagród  

W żadnych okolicznościach nie jest dozwolona wymiana finansowa, zwrot ani odszkodowanie. 

Jeżeli niezależne okoliczności uniemożliwią przyznanie zadeklarowanych nagród, organizator może je zastąpić innymi nagrodami o równoważnej wartości. 

Zwycięzca zostanie poinformowany o tym fakcie przez organizatora pocztą i/lub telefonicznie. 

Na przyjęcie nagród zwycięzcy mają maksymalnie cztery tygodnie od daty losowania. 

Termin ten nie podlega negocjacjom oraz nie obowiązuje alternatywna nagroda gotówkowa.

Jeśli nagroda nie zostanie przyjęta w terminie, ulegnie anulowaniu. 

Stale monitorując regulacje rządowe i politykę prawną w kontekście sanitarnym, Massey Ferguson zamierza dostarczyć nagrodę od 8 tygodni po losowaniu, zależnie od sytuacji pandemicznej Covid. 

 

Artykuł 7 — Warunki użytkowania i gwarancja 

Organizatorzy zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek incydenty i/lub wypadki, które mogą wystąpić w trakcie korzystania z przyznanej nagrody i/lub w wyniku jej wykorzystania.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności, do skrócenia, rozszerzenia, zmodyfikowania lub odwołania tego wydarzenia w razie zaistnienia stosownych okoliczności. 

Organizatorzy nie odpowiadają za przerwy w świadczeniu usług, spowodowane incydentem technicznym w sieciach łączności lub niezależnym od nich incydentem technicznym.

Bez względu na przyczynę, organizatorzy nie odpowiadają za częściową ani całkowitą zmianę warunków konkursu, jego przełożenie ani odwołanie. Uczestnicy nie mogą żądać z tego tytułu żadnego odszkodowania. 

Wszelkie nieczytelne, niekompletne i sfałszowane formularze nie zostaną uwzględnione. 

W związku z tym organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, w których formularze nie zostaną zarejestrowane lub nie będzie można ich sprawdzić. 

 

Artykuł 8 — Akceptacja i spory 

Przystępując do tego konkursu, wszyscy uczestnicy potwierdzają, że akceptują niniejsze warunki i postanowienia. 

Każdy z uczestników przyjmuje do wiadomości, że działania losowe nie mogą dać mu żadnej innej pewności, niż pod postacią nadziei odniesienia potencjalnych i zależnych od przypadku korzyści. 

Ewentualne roszczenia należy przesłać listownie do AGCO SAS. Dział prawny, 41 Avenue Blaise Pascal, BP 60307 — BEAUVAIS (60026) Francja, najpóźniej do października 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego). 

Niniejsze warunki podlegają prawu francuskiemu, które jako jedyne ma zastosowanie. 

AGCO SAS — Dział Marketingu EME, MASSEY FERGUSON, przekaże informacje zwrotne dotyczące wszelkich trudności praktycznych, interpretacji lub wniosków o zastosowanie niniejszych warunków. 

 

Artykuł 9 — Ujawnienie warunków i postanowień konkursu 

Niniejsze warunki i postanowienia będą dostępne w AGCO SAS, Dział Marketingu EME MASSEY FERGUSON, 41 Avenue Blaise Pascal, BP 60307 — 60026 Beauvais Cedex, na pisemne żądanie. 

Uczestnik internetowy nie będzie mógł domagać się zwrotu pieniędzy od organizatora, ponieważ udział nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów. 

 

Artykuł 10 — Ochrona danych osobowych 

Aby wziąć udział w konkursie, uczestnicy muszą koniecznie wyrazić zgodę na to, aby niektóre ich dane osobowe mogły być wykorzystywane przez organizatora w celu zarządzania konkursem — również w celach marketingowych. 

Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce ochrony prywatności pod adresem: http://www.agcocorp.com/privacy.html

Każdy zwycięzca zgadza się bez żadnego finansowego ani innego wynagrodzenia przyznać organizatorowi prawo do posługiwania się swoim nazwiskiem, imieniem, skróconym wskazaniem swojego miejsca zamieszkania oraz fotografią w zakresie wszelkich promocji i wsparcia redakcyjnego. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkownik może wycofać się z udziału, w całości lub w części, w dowolnym momencie i bez podania AGCO jakiegokolwiek uzasadnienia. 

W kwestii danych osobowych uczestnik może skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, usunięcia i sprzeciwu, wysyłając wiadomość e-mail na adres dataprivacy@agcocorp.com.

Niniejsza deklaracja zgody jest dobrowolna i można ją w dowolnym momencie wycofać.   

Zgadzam się, aby moje dane kontaktowe (tj. imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, informacje o kontakcie biznesowym, zawód oraz podobne informacje dotyczące mojej osoby), informacje demograficzne (tj. wiek, płeć, lokalizacja) oraz dane dotyczące mojej działalności gospodarczej były przesyłane do firmy AGCO Corporation i spółek od niej zależnych (razem „AGCO”) w celach marketingowych, reklamowych i związanych z badaniami rynku oraz gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane do tych celów.

W związku z tym mogę otrzymywać informacje o produktach i usługach oferowanych przez AGCO. 

Znajdź dealera